HOTĂRÂRILE CONSILIULUI LOCAL

HOTĂRÂRILE CONSILIULUI LOCAL PE ANUL 2018

Nr. crt. Hotărâre Data
54. Hotărâre privind aprobarea structurii retelei scolare de pe raza comunei Crangurile pentru anul de invatamant 2019 - 2020. 28.11.2018
53. Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local si a virarilor de credite bugetare pe anul 2018, precum si aprobarea modificării listei de investiții pe anul 2018 + Anexe. 28.11.2018
52. Hotărâre privind aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice si a personalului didactic auxiliar din unitatile de invatamant de pe raza comunei Crângurile, aferente lunii octombrie 2018 + Anexa. 28.11.2018
51. Hotărâre privind revocarea H.C.L. - Crângurile nr.46 din 16.10.2018 pentru actualizarea indicatorilor tehnici pentru obiectivul de investitie: "Asfaltare drumuri locale, L = 2251 m, in comuna Crangurile, judetul Dambovita - rest de executat 782 m, DS1 Patroaia Deal-Patroaia Vale. 29.10.2018
50. Hotărâre privind aprobarea modificării Statului de funcții al Centrului de îngrijire persoane de vârsta a III-a din comuna Crângurile, satul Pătroaia Deal + Anexă. 29.10.2018
49. Hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului local al comunei Crângurile pe trimestrul III 2018 + Anexă. 29.10.2018
48. Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local și a virărilor de credite bugetare pe anul 2018, precum și aprobarea creditelor de angajament în bugetul local pe anul 2018 + Anexa 1 și Anexa 2. 29.10.2018
47. Hotărâre privind aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice și a personalului didactic auxiliar din unitățile de învățământ de pe raza comunei Crângurile, aferente lunilor August și Septembrie 2018 + Anexă. 29.10.2018
46. Hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnici pentru obiectivul de investitie: "Asfaltare drumuri locale, L = 2251 m, in comuna Crangurile, judetul Dambovita - rest de executat 782 m, DS1 Patroaia Deal-Patroaia Vale. 16.10.2018
45. Hotărâre privind alegerea presedintelui de sedinta a Consiliului Local Crangurile pentru perioada Octombrie - Decembrie 2018. 26.09.2018
44. Hotărâre privind aprobarea si implementarea proiectului "Achizitie utilaj pentru Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență al comunei Crangurile, județul Dambovita" + Anexa. 26.09.2018
43. Hotărâre privind desemnarea unor consilieri locali pentru a face parte din Consiliul de Administrație al Scolii Patroaia Vale pentru anul de invatamant 2018 - 2019. 26.09.2018
42. Hotărâre privind modificarea rectificării bugetului local si a virarilor de credite bugetare pe anul 2018 + Anexa. 26.09.2018
41. Hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 49/26.07.2017 privind aprobarea coeficienților si a salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul Primariei comunei Crangurile, respectiv Consiliul Local Cringurile + Anexa. 26.09.2018
40. Hotărâre privind aprobarea scutirii de la plata majorărilor de intarziere aferente impozitelor si taxelor locale, taxelor speciale, chiriilor, redeventelor si altor obligații de plata datorate bugetului local de catre persoanele fizice care au calitatea de contribuabili ai bugetului local pe raza administrativ teritorială a comunei Cringurile + Anexa. 30.08.2018
39. Hotărâre privind aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice si a personalului didactic auxiliar din unitățile de invatamant de pe raza comunei Crangurile, aferente lunii iulie 2018 + Anexa. 30.08.2018
38. Hotărâre privind interzicerea circulației între orele 22.00 - 05.00 a atelajelor și a altor mijloace de transport în parcelele cu terenuri agricole și pe drumuri vecinale de pe raza comunei Crangurile și a localităților componente în perioada august - noiembrie 2018. 30.07.2018
37. Hotărâre privind aprobarea virarilor de credite bugetare pe anul 2018 + Anexă. 30.07.2018
36. Hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului local al comunei Cringurile pe trimestrul II 2018 + Anexă. 30.07.2018
35. Hotărâre privind aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice și a personalului didactic auxiliar din unitățile de învățământ de pe raza comunei Crangurile, aferente lunii Iunie 2018 + Anexa. 30.07.2018
34. Hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Crangurile, pentru anul 2018 + Anexa. 28.06.2018
33. Hotărâre privind aprobarea modificării Organigramei si a Statului de functii al aparatului de specialitate al Primarului comunei Crangurile + Anexa + Stat de Functii. 28.06.2018
32. Hotărâre privind alegerea presedintelui de sedinta a Consiliului Local Crangurile pentru perioada Iulie - Septembrie 2018. 28.06.2018
31. Hotărâre privind aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice și a personalului didactic auxiliar din unitățile de învățământ de pe raza comunei Crângurile, aferente lunii Mai 2018 + Anexa. 28.06.2018
30. Hotărâre privind aprobarea consumului de carburanti pentru mijloacele de transport din dotarea Primariei Comunei Crangurile, județul Dâmbovița + Anexa. 28.06.2018
29. Hotărâre privind aprobarea Caietului de sarcini al serviciului de alimentare cu apă și canalizare Dâmbovița pentru sistemul de alimentare cu apă al comunei Crângurile. 30.05.2018
28. Hotărâre privind aprobarea Studiului de oportunitate privind înființarea Serviciului de iluminat public în Comuna Crângurile, a Regulamentului de organizare și funcționare al Serviciului de iluminat public, a Indicatorilor de performanță pentru Serviciul de iluminat public din Comuna Crângurile a Caietului de sarcini în vederea stabilirii condițiilor specifice de desfășurare a serviciului de iluminat public din Comuna Crângurile, precum și stabilirea formei de gestiune. 30.05.2018
27. Hotărâre privind aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice și a personalului didactic auxiliar din unitățile de învățământ de pe raza comunei Crângurile, aferente lunilor februarie, martie și aprilie 2018. 30.05.2018
26. Hotărâre privind desemnarea unui consilier local pentru a face parte din Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale Pătroaia Vale. 30.05.2018
25. Hotărâre privind actualizarea indicatorilor economici pentru obiectivul de investiție: "Rețea de canalizare ape uzate menajere în comuna Crangurile, jud. Dâmbovița". 25.04.2018
24. Hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului local al comunei Crângurile pe trimestrul I 2018 + Anexa. 25.04.2018
23. Hotărâre privind alegerea presedintelui de sedinta a Consiliului Local Crangurile pentru perioada aprilie - iunie 2018. 28.03.2018
22. Hotărâre privind aprobarea Raportului referitor la activitatea desfasurata de asistentii personali ai persoanelor cu handicap in semestrul II al anului 2017 + Anexa. 28.03.2018
21. Hotărâre privind aprobarea numarului posturilor de asistent personal al persoanei cu handicap pentru anul 2018. 28.03.2018
20. Hotărâre privind aprobarea programului de activitate al Bibliotecii comunale Crangurile pentru anul 2018, aprobarea necesarului de cheltuieli pentru anul 2018, constituirea Consiliului Stiintific, aprobarea raportului de activitate pentru anul 2017, precum si aprobarea activitatilor socio-culturale ale Caminului Cultural "Nae Lincan" pentru perioada 2018-2020. 28.03.2018
19. Hotărâre privind aprobarea contului anual de încheiere a exercițiului bugetar și a situațiilor financiare pe anul 2017. 28.03.2018
18. Hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție: "Asfaltare drumuri locale, L: - 2251 m, in comuna Crangurile, județul Dambovita - rest de executat 782 m, DSI Patroaia Deal - Patroaia Vale". 28.03.2018
17. Hotărâre privind aprobarea bugetului local pe anul 2018 și estimări 2019 - 2021, aprobarea utilizării excedentului din anul 2017 în anul 2018, aprobarea creditelor de angajament pe anul 2018, precum și aprobarea numărului de posturi care se finanțează în anul 2018 + Anexe. 22.02.2018
16. Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Compartimentului de Asistență Socială din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Crângurile + Anexa - Regulament. 22.02.2018
15. Hotărâre privind aprobarea actualizării Protocolului de cooperare între Școala Gimnazială Specială Târgoviște și unitatea administrativ teritorială Cringurile prin Consiliul local în vederea susținerii financiare a transportului elevilor cu cerințe speciale din învățământul special + Anexa. 22.02.2018
14. Hotărâre privind aprobarea actualizării Planului de analiză și acoperire a riscurilor pentru anul 2018. 22.02.2018
13. Hotărâre privind aprobarea modificării cofinanțării obiectivului de investiție "Construire grădinița cu program normal, satul Voia, comuna Crângurile, județul Dâmbovița". 22.02.2018
12. Hotărâre privind aprobarea noilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiție: "Construire grădinița cu program normal, satul Voia, comuna Crângurile, județul Dâmbovița". 22.02.2018
11. Hotărâre privind aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice și a personalului didactic auxiliar din unitățile de învățământ de pe raza comunei Crângurile, aferente lunii ianuarie 2018 + Anexă. 22.02.2018
10. Hotărâre privind aprobarea listei de investiții provizorie pe anul 2018 + Anexa 29.01.2018
09. Hotărâre privind desemnarea domnului Barbu Costin-Ionuț, Primarul comunei Crângurile, ca reprezentant legal al unității administrativ-teritoriale Crângurile în cadrul proiectului integrat "Reabilitare și modernizare drumuri comunale, sătești și vicinale, reabilitare și dotare Cămin Cultural și construire Centru îngrijire persoane de vârsta a III-a în localitatea Pătroaia Deal, comuna Crângurile, județul Dâmbovița" finanțat din fonduri nerambursabile prin PNDR-Măsura 322. 29.01.2018
08. Hotărâre privind desemnarea domnului Barbu Costin-Ionuț, Primarul comunei Crângurile, județul Dâmbovița, ca reprezentant legal al unității administrativ-teritoriale Crângurile în cadrul proiectului "Reabilitare și extindere grădinița Pătroaia Vale, comuna Crângurile, județul Dâmbovița". 29.01.2018
07. Hotărâre privind aprobarea cotizației datorată Asociației de Dezvoltare Intercomunitară "Reabilitarea colectării, transportului, depozitării, prelucrării deșeurilor solide în județul Dâmbovița" pentru anul 2018. 29.01.2018
06. Hotărâre privind aprobarea cuantumului taxei de habitat cu destinație specială de salubrizare pentru anul 2018. 29.01.2018
05. Hotărâre privind stabilirea și aprobarea taxelor și impozitelor locale pentru anul 2018 + Anexa. 29.01.2018
04. Hotărâre privind aprobarea planului de acțiuni sau de lucrări de interes local pentru anul 2018 în vederea repartizării orelor de muncă ale persoanelor beneficiare de ajutor social + Anexa. 29.01.2018
03. Hotărâre privind stabilirea costului mediu lunar de întreținere, pentru anul 2018 și a cuantumului contribuției de întreținere pentru persoanele asistate în cadrul "Centrului de îngrijire persoane de vârsta a III-a" din comuna Crângurile, satul Pătroaia Deal. 29.01.2018
02. Hotărâre privind aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice și a personalului didactic auxiliar din unitățile de învățământ de pe raza comunei Crângurile, aferente lunii decembrie 2017. 29.01.2018
01. Hotărâre privind aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului local a deficitului secțiunii de funcționare înregistrat la 31.12.2017. 08.01.2018
HOTĂRÂRILE CONSILIULUI LOCAL PE ANUL 2017

HOTĂRÂRILE CONSILIULUI LOCAL PE ANUL 2017

Nr. crt. Hotărâre Data
70-77. Hotărârile Consiliului Local de la numarul 70 până la numărul 77 ale Comunei Crângurile, județul Dâmbovița + ANEXE. 19.12.2017
69. Hotărâre privind aprobarea rectificarii bugetului local pe anul 2017 și a virărilor de credite bugetare pe anul 2017 + Anexa. 18.12.2017
68. Hotărâre privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții al Centrului de zi pentru copiii aflați în situații de risc în Comuna Crângurile, județul Dâmbovița + ORGANIGRAMĂ + STAT DE FUNCȚII. 27.11.2017
67. Hotărâre privind aprobarea scoaterii din funcțiune și casarea mijlocului fix Clădire - WC din satul Pătroaia Vale, situat în domeniul privat al comunei Crângurile. 27.11.2017
66. Hotărâre privind trecerea imobilului Clădire WC-din domeniul public în domeniul privat al unității administrativ-teritoriale Crângurile. 27.11.2017
65. Hotărâre privind aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice și a personalului didactic auxiliar din unitățile de învățământ de pe raza comunei Crângurile, aferente lunii octombrie 2017 + ANEXĂ. 27.11.2017
64. Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2017 și a virărilor de credite bugetare pe anul 2017 + ANEXĂ. 27.11.2017
63. Hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului local al comunei Crângurile pe trimestrul III 2017. 26.10.2017
62. Hotărâre privind aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice și a personalului didactic auxiliar din unitățile de învățământ de pe raza comunei Crângurile, aferente lunii septembrie 2017. 26.10.2017
61. Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2017 și a virărilor de credite bugetare pe anul 2017. 26.10.2017
60. Hotărâre privind aprobarea modificării anexei nr. 1 și anexei nr. 3 din HCL nr. 49/26.07.2017 privind aprobarea coeficienților și salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul Primăriei comunei Crângurile, respectiv Consiliul Local Crângurile. 26.09.2017
59. Hotărâre privind alegerea președintelui de ședință a Consiliului Local Crângurile pentru perioada Octombrie - Decembrie 2017. 26.09.2017
58. Hotărâre privind desemnarea unor consilieri locali pentru a face parte din Consiliul de Administrație și Școlii Gimnaziale Pătroaia Vale. 26.09.2017
57. Hotărâre privind aprobarea scutirii de la plata majorărilor de întârziere aferente impozitelor și taxelor locale, taxelor speciale, chiriilor, redevențelor și altor obligații de plată datorate bugetului local pe raza administrativ teritorială a comunei Crângurile + Procedura. 26.09.2017
56. Hotărâre privind aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice și a personalului didactic auxiliar din unitățile de învățământ de pe raza comunei Crângurile, aferente lunilor Iulie și August 2017 + Anexa 1. 26.09.2017
55. Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2017 și a virărilor de credite bugetare pe anul 2017 + Anexa 1 + Anexa 2. 26.09.2017
54. Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2017 și a virărilor de credite bugetare pe anul 2017. 18.08.2017
53. Hotărâre privind aprobarea solicitării de acordare a scrisorii de garanție din partea F.N.G.C.I.M.M.S.A. IFN în vederea obținerii avansului pentru proiectul "Reabilitare și extindere Grădinița Pătroaia Vale, Comuna Crângurile, județul Dâmbovița", finanțat din fonduri europene nerambursabile - prin AFIR. 03.08.2017
52. Hotărâre privind aprobarea cofinanțării Proiectului Regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Dâmbovița, în perioada 2014-2020. 26.07.2017
51. Hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului local al comunei Crângurile pe trimestrul II 2017 + ANEXĂ. 26.07.2017
50. Hotărâre privind aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice de la Școala Gimnazială Pătroaia Vale, aferente lunii Iunie 2017. 26.07.2017
49. Hotărâre privind aprobarea coeficienților și a salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul Primăriei comunei Crângurile, respectiv Consiliul Local Crângurile. 26.07.2017
48. Hotărâre privind aprobarea participării comunei Crângurile în calitate de acționar la înființarea Societății ECOS Dâmbovița S.A., persoană juridică de drept privat, operator specializat al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară "Reabilitarea colectării, transportului, depozitării, prelucrării deșeurilor solide în județul Dâmbovița", cu obiect de activitate corespunzător scopului constituirii Asociației de Dezvoltare Intercomunitară "Reabilitarea colectării, transportului, depozitării, prelucrării deșeurilor solide în județul Dâmbovița". 13.07.2017
47. Hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Crângurile nr. 3/31.01.2017 privind aprobarea cuantumului taxei de habitat cu destinație specială de salubrizare pentru anul 2017. 13.07.2017
46. Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2017 și a virărilor de credite bugetare pe anul 2017 + ANEXA. 13.07.2017
45. Hotărâre privind alegerea președintelui de ședință a Consiliului Local Crângurile pentru perioada Iulie - Septembrie 2017. 28.06.2017
44. Hotărâre privind aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice de la Școala Gimnazială Pătroaia Vale, aferente lunilor martie, aprilie, mai 2017 + ANEXA. 28.06.2017
43. Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2017 + ANEXA. 28.06.2017
42. Hotărâre privind modificarea Art. 1 din H.C.L. nr. 14/31.01.2017 privind actualizarea cofinanțării obiectivului de investiție "Asfaltare și modernizare drumuri de interes local în comuna Crângurile, județul Dâmbovița". 19.06.2017
41. Hotărâre privind actualizarea indicatorilor economici pentru obiectivul de investiție "Asfaltare și modernizare drumuri de interes local în comuna Crângurile, județul Dâmbovița". 19.06.2017
40. Hotărâre privind actualizarea indicatorilor economici pentru obiectivul de investiție "Reabilitare și extindere grădinița Pătroaia Vale, comuna Crângurile". 19.06.2017
39. Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2017 și ANEXA la aceasta. 29.05.2017
38. Hotărâre privind desemnarea unui consilier local pentru a face parte din Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale Pătroaia Vale. 29.05.2017
37. Hotărâre privind aprobarea actualizării Planului de analiză și acoperire a riscurilor pentru anul 2017. 29.05.2017
36. Hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului local al comunei Cringurile pe trimestrul I 2017 și ANEXA la aceasta. 29.05.2017
35. Hotărâre privind desemnarea domnului Banu Ion - viceprimarul comunei Crângurile județul Dâmbovița, ca reprezentant legal al proiectului "Modernizare drumuri de acces agricol în comuna Crângurile, județul Dâmbovița". 18.05.2017
34. Hotărâre privind modificarea Art. 1 din H.C.L. nr. 32/28.07.2011 privind prelungirea valabilității Planului Urbanistic General al comunei Crângurile. 09.05.2017
33. Hotărâre privind alegerea președintelui de ședință a Consiliului Local Crângurile pentru perioada Aprilie ~ Iunie 2017. 29.03.2017
32. Hotărâre privind modificarea componenței nominale a membrilor din Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență din comuna Crângurile. 29.03.2017
31. Hotărâre privind actualizarea indicatorilor economici pentru obiectivul de investiție: "Centrul de îngrijire de zi pentru copiii aflați în situații de risc". 29.03.2017
30. Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehno-economici pentru obiectivul de investiție: "Amenajare teren sintetic în satul Voia, comuna Crângurile, județul Dâmbovița". 29.03.2017
29. Hotărâre privind aprobarea obiectivului de investiție "Amenajare teren sintetic în satul Voia, comuna Crângurile, județul Dâmbovița". 29.03.2017
28. Hotărâre privind aprobarea decontării cheltuielilor precum și naveta cadrelor didactice de la Școala Gimnazială Pătroaia Vale, aferente lunii februarie 2017. 29.03.2017
27. Hotărâre privind aprobarea bugetului local pentru anul 2017 și estimări 2018-2020, a numărului de posturi care se finanțează în anul 2017, precum și aprobarea creditelor de angajament pe anul 2017. 29.03.2017
26. Hotărâre privind aprobarea obiectivului de investiție "Construire monument istoric pentru omagia cetății comunei Crângurile care s-au jertfit în cele două războaie mondiale". 15.03.2017
25. Hotărâre privind aprobarea cofinanțării obiectivului de investiție "Construire grădiniță cu program normal, satul Voia, comuna Crângurile, județul Dâmbovița". 15.03.2017
24. Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehno-economici pentru obiectivul de investiție: "Construire grădiniță cu program normal, satul Voia, comuna Crângurile, județul Dâmbovița". 15.03.2017
23. Hotărâre privind aprobarea obiectivului de investiție "Construire grădiniță cu program normal, satul Voia, comuna Crângurile, județul Dâmbovița". 15.03.2017
22. Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehno-economici pentru obiectivul de investiție: "Extinderea și modificarea iluminatului public prin montare corpuri de iluminat stradal cu led-uri, în comuna Crângurile, județul Dâmbovița". 15.03.2017
21. Hotărâre privind aprobarea obiectivului de investiție "Extinderea și modificarea iluminatului public prin montare corpuri de iluminat stradal cu led-uri, în comuna Crângurile, județul Dâmbovița". 15.03.2017
20. Hotărâre privind schimbarea din funcție a președintelui de ședință și alegerea unui nou președinte de ședință a Consiliului Local Crângurile care să conducă și să semneze lucrările ședinței din data de 15.03.2017. 15.03.2017
19. Hotărâre privind aprobarea criteriilor și procedurii pentru ocuparea funcției de administrator public al Asociației "Reabilitarea colectării, transportului, depozitării prelucrării deșeurilor solide în județul Dâmbovița". 27.02.2017
18. Hotărâre privind aprobarea Cartei beneficiarilor de servicii sociale din cadrul Centrului de îngrijire persoane de vârsta a III-a Pătroaia Deal și a Codului Etic al personalului care oferă servicii sociale în cadrul Centrului de îngrijire persoane de vârsta a III-a Pătroaia Deal. 27.02.2017
17. Hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 63/20.12.2016 privind stabilirea și aprobarea taxelor și impozitelor locale pentru anul 2017. 27.02.2017
16. Hotărâre privind aprobarea decontării pentru naveta cadrelor didactice de la Școala Gimnazială Pătroaia Vale, aferente lunii ianuarie 2017. 27.02.2017
15. Hotărâre privind actualizărea indicatorilor economici, la lucrările rest de executat, pentru obiectivul de investiție: "Rețea de canalizare ape uzate menajere în comuna Crângurile, județul Dâmbovița". 31.01.2017
14. Hotărâre privind actualizărea cofinanțării obiectivul de investiție "Asfaltare și modernizare drumuri de interes local în comuna Crângurile, județul Dâmbovița". 31.01.2017
13. Hotărâre privind aprobarea actualizării indicatorilor economici pentru obiectivul de investiție: "Asfaltare și modernizare drumuri de interes local în comuna Crângurile, județul Dâmbovița". 31.01.2017
12. Hotărâre privind desemnarea domnului Banu Ion, viceprimarul comunei Crângurile, județul Dâmbovița, ca reprezentant legal al proiectului "Reabilitare și extindere grădinița Pătroaia Vale, comuna Crângurile, județul Dâmbovița". 31.01.2017
11. Hotărâre privind aprobarea Planului de strategie de dezvoltare a serviciilor sociale furnizate de către Compartimentul de Asistență Socială 2016-2021, a Cartei drepturilor beneficiarilor de servicii sociale, a Regulamentului de organizare și funcționare al Compartimentului de Asistență Socială, a Codului Etic al personalului care oferă servicii sociale, precum și Planul de Acțiune pentru realizarea Strategiei de dezvoltare servicii sociale 2016 - 2021. 31.01.2017
10. Hotărâre privind aprobarea numărului posturilor de asistent personal al persoanei cu handicap pentru anul 2017. 31.01.2017
09. Hotărâre privind aprobarea planului de acțiuni sau de lucrări de interes local pentru anul 2017 în vederea repartizării orelor de muncă ale persoanelor beneficiare de ajutor social. 31.01.2017
08. Hotărâre privind actualizarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Centrului de îngrijire persoane de vârsta a III-a din localitatea Pătroaia Deal, comuna Crângurile. 31.01.2017
07. Hotărâre privind aprobarea modificării Organigramei și a Statului de funcții al Centrului de îngrijire persoane de vârsta a III-a din satul Pătroaia Deal, județul Dâmbovița. 31.01.2017
06. Hotărâre privind stabilirea costului mediu lunar de întreținere, pentru anul 2017 și a cuantumului contribuției de întreținere pentru persoanele asistate în cadrul Centrului de îngrijire persoane de vârsta a III-a din comuna Crângurile, satul Pătroaia Deal. 31.01.2017
05. Hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Crângurile, pentru anul 2017. 31.01.2017
04. Hotărâre privind aprobarea cotizației datorată Asociației de Dezvoltare Intercomunitară "Reabilitarea colectării, transportului, depozitării, prelucrării deșeurilor solide în județul Dâmbovița" pentru anul 2017. 31.01.2017
03. Hotărâre privind aprobarea cuantumului taxei de habitat cu destinație specială de salubrizare pentru anul 2017. 31.01.2017
02. Hotărâre privind aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice de la Școala Gimnazială Pătroaia Vale, aferente lunii decembrie 2016. 31.01.2017
01. Hotărâre privind aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului local a deficitului secțiunii de dezvoltare înregistrat la 31.12.2016. 09.01.2017

HOTĂRÂRILE CONSILIULUI LOCAL PE ANUL 2016

HOTĂRÂRILE CONSILIULUI LOCAL PE ANUL 2016

Nr. crt. Hotărâre Data
42. Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2016 și a virarilor de credite bugetare pe anul 2016. 16.08.2016
41. Hotărâre privind mandatarea specială a reprezentantului U.A.T. Crângurile în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară "Reabilitarea colectării, transportului, depozitării, prelucrării deșeurilor solide în județul Dâmbovița". 27.07.2016
40. Hotărâre privind desemnarea domnului Banu Ion, viceprimar al comunei Crângurile, ca reprezentant al unității administrativ-teritoriale Crângurile în Asociația de Dezvoltare Intercomunitară "Reabilitarea colectării, transportului, depozitării, prelucrării deșeurilor solide în județul". 27.07.2016
39. Hotărâre privind desemnarea domnului Banu Ion, viceprimar al comunei Crângurile, ca reprezentant al unității administrativ-teritoriale Crângurile în Asociația de Dezvoltare Intercomunitară "Apă Dâmbovița". 27.07.2016
38. Hotărâre privind desemnarea unor consilieri locali pentru a face parte din Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale Pătroaia Vale. 27.07.2016
37. Hotărâre privind aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice de la Școala Gimnazială Pătroaia Vale, aferente lunii iunie 2016. 27.07.2016
36. Hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului local al comunei Crângurile pe trimestrul II 2016. 27.07.2016
35. Hotărâre privind aprobarea virarilor de credite bugetare pe anul 2016. 27.07.2016
34. Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2016 și a virarilor de credite bugetare în cadrul aceluiași capitol pe anul 2016. 27.07.2016
33. Hotărâre privind aprobarea numărului, denumirii și componenței comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Local Crângurile. 04.07.2016
32. Hotărâre privind alegerea viceprimarului comunei Crângurile. 04.07.2016
31. Hotărâre privind aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice de la Școala Gimnazială Pătroaia Vale, aferente lunii mai 2016. 17.06.2016
30. Hotărâre privind actualizarea indicatorilor economici pentru obiectivul de investiție: "Reabilitare și extindere grădinița Pătroaia Vale, comuna Crângurile". 27.05.2016
29. Hotărâre privind alegerea președintelui de ședință a Consiliului Local Crângurile pentru luna iunie 2016. 16.05.2016
28. Hotărâre privind aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice de la Școala Gimnazială Pătroaia Vale, aferente lunii aprilie 2016. 16.05.2016
27. Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2016. 16.05.2016
26. Hotărâre privind aprobarea raportului de activitate al Bibliotecii comunale Crângurile pentru anul 2015, aprobarea programului de activitate pentru anul 2016, a Consiliului Științific, precum și necesarul de cheltuieli pentru anul 2016. 26.04.2016
25. Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehno-economici pentru obiectivul de investiție: "Modernizare drumuri de acces agricol în comuna Crângurile, județul Dâmbovița". 26.04.2016
24. Hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului local al comunei Crângurile pe trimestrul I 2016. 26.04.2016
23. Hotărâre privind aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice de la Școala Gimnazială Pătroaia Vale, aferente lunii martie 2016. 26.04.2016
22. Hotărâre privind implementarea proiectului de investiție: "Modernizare drumuri de acces agricol în comuna Crângurile, județul Dâmbovița". 25.03.2016
21. Hotărâre privind aprobarea procedurii de identificare a beneficiarilor, de soluționare a situaților speciale identificate și de acordare a stimulentului educațional pentru copiii din grădinițe care provin din familii defavorizate. 25.03.2016
20. Hotărâre privind aprobarea actualizării Planului de analiză și acoperire a riscurilor pentru anul 2016. 25.03.2016
19. Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2016. 25.03.2016
18. Hotărâre privind aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice de la Școala Gimnazială Pătroaia Vale, aferente lunii februarie 2016. 25.03.2016
17. Hotărâre privind actualizarea indicatorilor economici, la lucrările rest de executat, pentru obiectivul de investiție: "Rețea de canalizare ape uzate menajere în comuna Crângurile, jud. Dâmbovița". 26.02.2016
16. Hotărâre privind actualizarea indicatorilor economici pentru obiectivul de investiție: "Centrul de îngrijire de zi pentru copiii aflați în situații de risc". 26.02.2016
15. Hotărâre privind desemnarea unor consilieri locali pentru a face parte din Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale Pătroaia Vale. 26.02.2016
14. Hotărâre privind aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice de la Școala Gimnazială Pătroaia Vale, aferente lunii ianuarie 2016. 26.02.2016
13. Hotărâre privind alegerea președintelui de ședință a Consiliului Local Crângurile pentru perioada martie - mai 2016. 26.02.2016
12. Hotărâre privind desemnarea domnului Barbu Costin-Ionuț, consilier local cu atribuții de viceprimar al comunei Crângurile, ca reprezentant al unității administrativ-teritoriale Crângurile în Asociația de Dezvoltare Intercomunitară "Apa Dâmbovița". 29.01.2016
11. Hotărâre privind aprobarea actualizărea cofinanțării obiectivului de investiție: "Asfaltare și modernizare drumuri de interes local în comuna Crângurile, județul Dâmbovița". 29.01.2016
10. Hotărâre privind aprobarea actualizării indicatorilor economici pentru obiectivul de investiție: "Asfaltare și modernizare drumuri de interes local în comuna Crângurile, județul Dâmbovița". 29.01.2016
09. Hotărâre privind aprobarea bugetului local pe anul 2016 și a numărului de posturi care se finanțează în anul 2016. 29.01.2016
08. Hotărâre privind actualizarea indicatorilor economici pentru obiectivul de investiție: "Asfaltare drumuri locale, L = 2251 m". 29.01.2016
07. Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2015. 29.01.2016
06. Hotărâre privind stabilirea costului mediu lunar de întreținere, pentru anul 2016 și a cuantumului contribuției de întreținere pentru persoanele asistate în cadrul Centrului de îngrijire persoane de vârsta a III-a din comuna Crângurile, satul Pătroaia Deal. 29.01.2016
05. Hotărâre privind aprobarea planului de acțiuni sau de lucrări de interes local pentru anul 2016 în vederea repartizării orelor de muncă ale persoanelor beneficiare de ajutor social. 29.01.2016
04. Hotărâre privind aprobarea numărului posturilor de asistent personal al persoanei cu handicap pentru anul 2016. 29.01.2016
04. Hotărâre privind alegerea președintelui de ședință a Consiliului Local Crângurile pentru perioada iulie - septembrie 2016. 04.07.2016
03. Hotărâre privind aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice de la Școala Gimnazială Pătroaia Vale, aferente lunii decembrie 2015. 29.01.2016
03. Hotărâre privind constituirea Consiliului Local Crângurile. 04.07.2016
02. Hotărâre privind validarea mandatelor de consilieri locali aleși în urma scrutinului din 05.06.2016. 04.07.2016
02. Hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 6/26.06.2012 privind aprobarea numărului, denumirii și componenței comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Local Crângurile. 29.01.2016
01. Hotărâre privind alegerea Comisiei de validare a Consiliului Local Crângurile. 04.07.2016
01. Hotărâre privind aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului local a deficitului secțiunilor de funcționare și de dezvoltare înregistrat la 31.12.2015. 07.01.2016

HOTĂRÂRILE CONSILIULUI LOCAL PE ANUL 2015

HOTĂRÂRILE CONSILIULUI LOCAL PE ANUL 2015

Nr. crt. Hotărâre Data
96. Hotărâre privind stabilirea și aprobarea taxelor și impozitelor locale pentru anul 2016. 28.12.2015
95. Hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului local al comunei Crângurile pe trimestrul al IV-lea pe anul 2015. 28.12.2015
94. Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2015 și a virarilor de credite bugetare pe anul 2015. 28.12.2015
93. Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2015 și a virarilor de credite bugetare pe anul 2015. 14.12.2015
92. Hotărâre privind schimbarea din funcție a președintelui de ședință și alegerea unui nou președinte de ședință a Consiliului Local Crângurile pentru perioada decembrie 2015 - februarie 2016. 14.12.2015
91. Hotărâre privind aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice de la Școala Gimnazială Pătroaia Vale, aferente lunii noiembrie 2015. 09.12.2015
90. Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2015 și a virarilor de credite bugetare pe anul 2015. 09.12.2015
89. Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehno-economici pentru obiectivul de investiție: "Reabilitare și extindere grădinița Pătroaia Vale, comuna Crângurile, județul Dâmbovița". 27.11.2015
88. Hotărâre privind aprobarea structurii rețelei școlare de pe raza comunei Crângurile pentru anul de învățământ 2016-2017. 27.11.2015
87. Hotărâre privind aprobarea cotizației datorată Asociației de Dezvoltare Intercomunitară "Reabilitarea colectării, transportului, depozitării, prelucrării deșeurilor solide în județul Dâmbovița" pentru anul 2016. 27.11.2015
86. Hotărâre privind aprobarea cuantumului taxei de habitat cu destinație specială de salubrizare pentru anul 2016. 27.11.2015
85. Hotărâre privind desemnarea domnului Costin - Ionuț, consilier local cu atribuții de viceprimar al comunei Crângurile, ca reprezentant al unității administrativ-teritoriale Crângurile în Asociația de Dezvoltare Intercomunitară "Reabilitarea colectării, transportului, depozitării, prelucrării deșeurilor solide în județul Dâmbovița". 27.11.2015
84. Hotărâre privind aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice de la Școala Gimnazială Pătroaia Vale, aferente lunii octombrie 2015. 27.11.2015
83. Hotărâre privind aprobarea modificării inventarului bunurilor domeniului public al comunei Crângurile, județul Dâmbovița. 27.11.2015
82. Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2015 și a virarilor de credite bugetare pe anul 2015. 27.11.2015
81. Hotărâre privind modificarea cofinanțării obiectivului de investiție "Asfaltare și modernizare drumuri de interes local în comuna Crângurile, județul Dâmbovița". 18.11.2015
80. Hotărâre privind aprobarea noilor indicatori tehno-economici pentru obiectivul de investiție: "Asfaltare și modernizare drumuri de interes local în comuna Crângurile, județul Dâmbovița". 18.11.2015
79. Hotărâre privind aprobarea modificării Art.1 din H.C.L. Crângurile nr. 27/14.07.2014 privind aprobarea obiectivului de investiție "Asfaltare și modernizare drumuri de interes local în comuna Crângurile, județul Dâmbovița". 18.11.2015
78. Hotărâre privind implementarea proiectului de investiție: Reabilitare și extindere grădinița Pătroaia Vale, comuna Crângurile, județul Dâmbovița. 30.10.2015
77. Hotărâre privind mandatarea specială a domnului Barbu Costin Ionuț în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară "Reabilitarea colectării, transportului, depozitării, prelucrării deșeurilor solide în județul Dâmbovița". 30.10.2015
76. Hotărâre privind aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice de la Școala Gimnazială Pătroaia Vale, aferente lunii septembrie 2015. 30.10.2015
75. Hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului local al comunei Crângurile pe trimestrul III 2015. 30.10.2015
74. Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2015. 30.10.2015
73. Hotărâre privind alegerea președintelui de ședință a Consiliului Local Crângurile pentru perioada octombrie - decembrie 2015. 30.09.2015
72. Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2015. 30.09.2015
71. Hotărâre privind actualizarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al aparatului de specialitate al Primarului comunei Crângurile. 30.09.2015
70. Hotărâre privind aprobarea numărului posturilor de asistent personal al persoanei cu hadicap pentru anul 2015. 30.09.2015
69. Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2015. 25.09.2015
68. Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local, a virărilor de credite bugetare și modificarea plafonului de cheltuieli de personal pe anul 2015. 31.08.2015
67. Hotărâre privind aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice de la Școala Gimnazială Pătroaia Vale, aferente lunii iulie 2015. 31.08.2015
66. Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2015 și virări de credite bugetare. 18.08.2015
65. Hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului local comunei Crângurile pe trimestrul II 2015. 24.07.2015
64. Hotărâre privind aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice de la Școala Gimnazială Pătroaia Vale, aferente lunii iunie 2015. 24.07.2015
63. Hotărâre privind aprobarea majorării salariale cu 12% pentru personalul angajat al Primaria comunei Crângurile. 24.07.2015
62. Hotărâre privind modificarea și completarea H.C.L. nr. 12/05.01.2015 privind stabilirea și aprobarea taxelor și impozitelor locale pe anul 2015. 24.07.2015
61. Hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 6/26.06.2012 privind aprobarea numărului, denumirii și componenței comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Local Crângurile. 24.07.2015
60. Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2015. 16.07.2015
59. Hotărâre privind alegerea președintelui de ședință a Consiliului Local Crângurile pentru perioada iulie - septembrie 2015. 29.06.2015
58. Hotărâre privind desemnarea domnului Ionescu Mihai, viceprimar cu atribuții de primar al comunei Crângurile, ca reprezentant legal al unității administrativ-teritoriale Crângurile în cadrul proiectului integrat "Reabilitare și modernizare drumuri comunale, sătești și vicinale, reabilitare și dotare Cămin Cultural și construire Centru îngrijire persoane de vârsta a III-a în localitatea Pătroaia Deal, comuna Crângurile, județul Dâmbovița", finanțat din fonduri nerambursabile prin PNDR - Măsura 322. 29.06.2015
57. Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2015 și modificarea plafonului de cheltuieli de personal pe anul 2015. 29.06.2015
56. Hotărâre privind actualizarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Centrului de îngrijire pentru persoane de vârsta a III-a din localitatea Pătroaia Deal, comuna Crângurile. 29.06.2015
54. Hotărâre privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local al domnului Lazăr Gheorghe. 29.06.2015
53. Hotărâre privind desemnarea unui consilier local cu atribuții de viceprimar al comunei Crângurile. 29.05.2015
52. Hotărâre privind validarea mandatului de consilier local al d-lui Răcăreanu Ion. 29.05.2015
51. Hotărâre privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local al domnului Banu George. 29.05.2015
50. Hotărâre privind aprobarea asocierii dintre comuna Crângurile, prin Consiliul Local Crângurile și județul Dâmbovița, prin Consiliul Județean Dâmbovița în vederea executării obiectivului "Asfaltare drumuri locale, L = 2251 m". 29.05.2015
49. Hotărâre privind încetarea Contractului de lucrări nr. 743/5101/905/2013, încheiat pentru realizarea obiectivului de investiție "Asfaltare drumuri locale L = 3.157 km în comuna Crângurile, județul Dâmbovița". 29.05.2015
48. Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Bibliotecii comunale Crângurile, a Consiliului Științific, necesarul de cheltuieli și programul de activitate pentru anul 2015, precum și aprobarea raportului de activitate pentru anul 2014 al Bibliotecii comunale Crângurile. 29.05.2015
47. Hotărâre privind aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice de la Școala Gimnazială Pătroaia Vale, aferente lunii aprilie 2015. 29.05.2015
46. Hotărâre privind aderarea și participarea Comunei Crângurile la parteneriatul constituit prin Asociația G.A.L. Microregiunea Dâmbovița Sud-Vest, în vederea implementării unei strategii de dezvoltare locală prin PNDR 2014-2020, Măsura 19 Dezvoltare locală LEADER. 13.05.2015
45. Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2015 și modificarea plafonului de cheltuieli de personal pe anul 2015. 23.04.2015
44. Hotărâre privind plata sumei de 1365 lei, reprezentând cheltuieli de executare și debit către Dincă Nicolae. 23.04.2015
43. Hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului local al comunei Crângurile pe trimestrul I 2015. 23.04.2015
42. Hotărâre privind aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice de la Școala Gimnazială Pătroaia Vale, aferente lunii martie 2015. 23.04.2015
41. Hotărâre privind modificarea paragrafului al doilea al Art. 1. din H.C.L. nr. 26/25.02.2015 privind aprobarea utilizării excedentului anului 2014. 30.03.2015
40. Hotărâre privind angajarea unui avocat să reprezinte interesele Consiliului Local Crângurile în instanțele de judecată. 30.03.2015
39. Hotărâre privind stabilirea taxelor ce se vor achita de către solicitanți pentru eliberarea atestatului de producător și a carnetului de comercializare a produselor din sectorul agricol. 30.03.2015
38. Hotărâre privind aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice de la Școala Gimnazială Pătroaia Vale, aferente lunilor ianuarie și februarie 2015. 30.03.2015
37. Hotărâre privind aprobarea actualizării Planului de analiză și acoperire a riscurilor. 30.03.2015
36. Hotărâre privind alegerea președintelui de ședință a Consiliului Local Crângurile pentru perioada aprilie - iunie 2015. 30.03.2015
35. Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2015 și modificarea plafonului de cheltuieli de personal pe anul 2015. 23.03.2015
34. Hotărâre privind mandatarea specială a reprezentantului U.A.T. Crângurile în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară, "Reabilitarea colectării, transportului, depozitării, prelucrării deșeurilor solide în județul Dâmbovița". 25.02.2015
33. Hotărâre privind stabilirea costului mediu lunar de întreținere, pentru anul 2015 și a cuantumului contribuției de întreținere pentru persoanele asistate în cadrul Centrului de îngrijire persoane de vârsta a III-a din comuna Crângurile, satul Pătroaia Deal. 25.02.2015
32. Hotărâre privind aprobarea planului de acțiuni sau de lucrări de interes local pentru anul 2015 în vederea repartizării orelor de muncă ale persoanelor beneficiare de ajutor social. 25.02.2015
31. Hotărâre privind modificarea componenței nominale a membrilor din Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență din comuna Crângurile. 25.02.2015
30. Hotărâre privind desemnarea șefului Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență din comuna Crângurile. 25.02.2015
29. Hotărâre privind plata sumei de 1539 lei, reprezentând cheltuieli de judecată către Ciobănița Cătălin - Dumitru, Conform Sentinței civile nr. 3138/2013. 25.02.2015
28. Hotărâre privind plata sumei de 9030 lei către S.C.M PRESTACOOP, conform Sentinței civile nr. 116/2013. 25.02.2015
27. Hotărâre privind plata sumei de 68.537,36 lei către S.C.LIVA COM SERVICE SRL și B.E.J. "Mihai Alexandru Daniel", conform Sentinței civile nr. 61/2014 și dosar executare nr. 71/2014 . 25.02.2015
26. Hotărâre privind aprobarea utilizării excedentului anului 2014. 25.02.2015
25. Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2015. 25.02.2015
24. Hotărâre privind aprobarea noilor indicatorilor tehno-economici conform devizului general actualizat pentru obiectivul de investiție: "Rețea de canalizare ape uzate menajere în comuna Crângurile, Județul Dâmbovița". 19.02.2015
23. Hotărâre privind desemnarea domnului Ionescu Mihai, viceprimar cu atribuții de primar al comunei Crângurile, ca reprezentant al unității administrativ-teritoriale Crângurile în Asociația Grupul de Acțiune Locală "Urmașii Basarabilor". 23.01.2015
22. Hotărâre privind desemnarea domnului Ionescu Mihai, viceprimar cu atribuții de primar al comunei Crângurile, ca reprezentant al unității administrativ-teritoriale Crângurile în Asociația de Dezvoltare Intercomunitară "Apa Dâmbovița". 23.01.2015
21. Hotărâre privind desemnarea domnului Ionescu Mihai, viceprimar cu atribuții de primar al comunei Crângurile, ca reprezentant al unității administrativ-teritoriale Crângurile în Asociația de Dezvoltare Intercomunitară "Reabilitarea colectării, transportului, depozitării, prelucrării deșeurilor solide în județul Dâmbovița". 23.01.2015
20. Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehno-economici pentru obiectivul de investiție: "Centrul de îngrijire de zi pentru copiii aflați în situații de risc". 23.01.2015
19. Hotărâre privind aprobarea actualizării Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului. 23.01.2015
18. Hotărâre privind aprobarea asocierii comunei Crângurile prin Consiliul Local Crângurile cu Județul Dâmbovița prin Consiliul Județean Dâmbovița în vederea realizării documentațiilor Planului Urbanistic General și al Regulamentului Local de Urbanism. 23.01.2015
17. Hotărâre privind aprobarea cotizației datorată Asociației de Dezvoltare Intercomunitară "Reabilitarea colectării, transportului, depozitării, prelucrării deșeurilor solide în județul Dâmbovița". 09.01.2015
16. Hotărâre privind aprobarea cuantumului taxei de habitat cu destinație specială de salubrizare pentru anul 2015. 09.01.2015
15. Hotărâre privind aprobarea definitivă din excedentul bugetului local a deficitului secțiunii de dezvoltare înregistrat la 31.12.2014. 09.01.2015
13. Hotărâre privind aprobarea structurii rețelei școlare de pe raza comunei Crângurile pentru anul de învățământ 2015-2016. 05.01.2015
12. Hotărâre privind stabilirea și aprobarea taxelor și impozitelor locale pentru anul 2015. 05.01.2015
11. Hotărâre privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare Locală a comunei Crângurile pentru perioada 2014-2020. 05.01.2015
10. Hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului local al comunei Crângurile pe trimestrul IV 2014. 05.01.2015
9. Hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului local al comunei Crângurile pe trimestrul III 2014. 05.01.2015
8. Hotărâre privind rectificarea bugetului local și al virarilor de credite bugetare pe anul 2014. 05.01.2015
7. Hotărâre privind aprobarea închirierii, prin licitație publică, a imobilului - clădire, fosta școală generală I-IV Crângurile de Jos, situat în domeniul public al comunei Crângurile. 05.01.2015
6. Hotărâre privind aprobarea închirierii, prin licitație publică, a spațiului în suprafața de 43,28 mp din imobilul - clădire, fosta școală generală I-IV Bădulești, situat în domeniul public al comunei Crângurile. 05.01.2015
5. Hotărâre privind desemnarea unui consilier local cu atribuții de viceprimar al comunei Crângurile. 05.01.2015
4. Hotărâre privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier al domnului Bucur Dumitru. 05.01.2015
3. Hotărâre privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier al domnului Slăvilă Georgel. 05.01.2015
2. Hotărâre privind aprobarea inființării funcției de administrator public la nivelul comunei Crângurile. 05.01.2015
1. Hotărâre privind aprobarea modificării Organigramei și a Statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului comunei Crângurile. 05.01.2015