Buletinul Informativ (Legea 544/2001)

a). Actele normative care reglementează organizarea și funcționarea autorității sau instituției publice - Statutul funcționarilor publici;
- Constituția României, republicată;
- Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică;
- Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modicările și completările ulterioare;
- Legea nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor, cu modicările și completările ulterioare.
b). Structura organizatorică, atribuțiile departamentelor autorității sau instituției publice - Organigrama și Statul de funcții al aparatului de specialitate al Primarului comunei Crângurile;
- Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului Local al comunei Crângurile;
- Regulamentul de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al Primarului comunei Crângurile;
- Regulamentul de organizare și funcționare al serviciului social Centrul de îngrijire persoane de vârsta a III-a – Pătroaia Deal;
c). Numele și prenumele persoanelor din conducerea autorității sau a instituției publice și ale funcționarului responsabil cu difuzarea informațiilor publice. - Murineanu Mihaela Mirela – consilier relații cu publicul
Telefon mobil: 0786/939.090;
d). Coordonatele de contact ale autorității sau instituției publice. 1. Primăria comunei Crângurile
Sediu: sat Bădulești, nr. 49A, comuna Crângurile, județul Dâmbovița
Telefon fix/fax: 0245/714.015
Mail:crangurile@cjd.ro
2. Programul de functionare al institutiei:
- Luni – Joi orele 08:00 - 16:30
- Vineri orele 08:00 - 14:00.
e). Audiențe. 1. Program de audiențe primar:
- Marți între orele 14:00 - 16:00
- Joi între orele 14:00 - 16:00
2. Program audiențe viceprimar:
- Luni între orele 14:00 - 16:00
- Miercuri între orele 14:00 - 16:00
3. Program audiențe secretar:
- Joi între orele 11:00 - 13:00
Pentru înscrierea la audiențe se depune cerere scrisă la compartimentul relații cu publicul.
f). Sursele financiare, bugetul și bilanțul contabil. - Bugetul aprobat;
- Bilanțul contabil;
- Contul anual de execuție bugetară;
- Nivelul impozitelor și taxelor locale stabilite conform Hotărârilor Consiliului Local, facilitățile fiscale de care beneficiază anumite categorii de cetățeni, informații care privesc aplicarea Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare.
g). Programele și strategiile proprii. - Strategia de dezvoltare locală a comunei Crângurile;
- Lista de investiții;
- Contractele de achiziții publice;
- Planul anual al achizițiilor publice.
h). Lista cuprinzând documentele de interes public. Lista informațiilor publice care se comunică din oficiu conform art. 5 din Legea nr. 544/2001.
i). Lista cuprinzând categoriile de documente produse și/sau gestionate, potrivit legii. - Hotărârile cu caracter normativ ale Consiliului Local Crângurile și procesele-verbale ale ședințelor ordinare și extraordinare ale Consiliului Local Crângurile;
- Minutele dezbaterii publice;
- Dispozițiile cu caracter normativ emise de primarul comunei Crângurile (dispozițiile primarului cu caracter individual se comunică numai persoanelor interesate sau organelor/instituțiilor care potrivit competențelor au dreptul să solicite astfel de informații);
- Rapoartele anuale întocmite conform Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională;
- Rapoartele anuale întocmite conform Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public;
- Componența nominală a Consiliului Local, inclusiv apartenența politică;
- Comisiile de specialitate ale Consiliului Local;
- Declarațiile de avere și interese depuse conform Legii nr. 176/2010;
- Planul urbanistic general;
- Lista certificatelor de urbanism.
- Lista autorizațiilor de construire/desființare.
- Lista monumentelor istorice;
- Cod etică și integritate;
- Planul de analiză și acoperire a riscurilor;
- Planul de evacuare în situații de urgență;
- Planul de pregătire în domeniul situațiilor de urgență;
- Salariile de bază ale angajaților;
- Informații cu privire la posturile vacante și ocuparea lor prin concurs.
j). Modalitățile de contestare a deciziei autorității sau a instituției publice în situatia în care persoana se consideră vătămată în privința dreptului de acces la informațiile de interes public solicitate. Art. 22. alin(1) În cazul în care o persoană se consideră vătămată în drepturile sale, aceasta poate face plangere la secția de contencios administrativ a tribunalului în a cărei rază teritorială domiciliază sau în a cărei rază teritorială se află sediul autorității ori al instituției publice. Plângerea se face în termen de 30 de zile de la data expirării termenului prevăzut la art. 7.